Protocol repetities in de anderhalvemetersamenleving

Protocol repetities

Voor kooractiviteiten, waaronder repetities, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Het bestuur geeft in dit protocol weer welke maatregelen door koorleden, (zang/regie)technische leiding en bestuurders genomen moeten worden. Zij baseert zich hierbij op de landelijke richtlijnen van het RIVM . zie: RIVM site 

Algemeen

Iedereen is gehouden aan de quarantaine maatregelen zoals die door de RIVM worden voorgeschreven, zie:

Men komt niet naar de repetities:

 • als bij hen of een gezinslid c.q. medebewoner een corona-infectie is vastgesteld
 • als zij of een gezinslid c.q. medebewoner verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en benauwdheid) hebben (wel of niet gepaard gaand met verhoging (tot 38 graden) of koorts)

Voor diegenen die behoren tot de risicogroepen (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen) geldt ‘Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven’. Wanneer men er voor kiest om bij een repetitie aanwezig te zijn, dan is dit uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid. Men dient hierbij niet alleen rekening te houden met de eigen gezondheid, maar ook met de mogelijke belasting op anderen (bijv. het zorgsysteem) indien men onverhoopt toch ziek wordt. Men dient er bovendien rekening mee te houden dat in de Abeel, in verband met de 1,5 meter regel, geen beroep gedaan kan worden op hulp van anderen, waaronder staan, opstaan, gaan zitten, etc.

In De Abeel gelden de volgende maatregelen:

 • Men houdt te allen tijde 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen in zigzagformatie, zodat de zangrichting vrij blijft.
 • Men vermijdt al het lichamelijk contact en begroet elkaar alleen met een knik van het hoofd.
 • Men wast de handen voor en na het bezoek aan De Abeel: 20 seconden lang met water en zeep, daarna de handen goed drogen.
 • Men wordt verzocht voor komst naar De Abeel thuis van het toilet gebruik te maken. Gebruik van de toiletten in De Abeel dient tot een minimum beperkt te worden.
 • Men reinigt de handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar bij de ingang.
 • Men volgt de aanwijzingen van deurwachten of andere verantwoordelijken in De Abeel.

Bezoek aan de Abeel (repetities, ledenvergadering, etc.)

A. De inrichting van De Abeel

Het bestuur legt het navolgende 1 t/m 11 specifiek voor De Abeel vast in een gebruiksplan.

 1. Het bestuur wijst voor elke repetitie een of meerdere deurwachten aan. De deurwacht is verantwoordelijk voor handhaving van de indeling van De Abeel, het maximum aantal aanwezigen en de looproutes en kan zo nodig een dwingend besluit nemen in geval de ruimte te vol is of zich ongewenste situaties voordoen.
 2. Er is in De Abeel duidelijk zichtbaar aangegeven welke deur dienst doet als ingang en welke als uitgang.
 3. In De Abeel is een looproute vastgesteld ter voorkoming van elkaar kruisende stromen. Deze wordt in De Abeel aangegeven middels tekeningen, markeringen op de grond of via instructies van de deurwacht
 4. Op de grond zijn markeringen aangegeven met een afstand van 1,5 meter. Men houdt zich tijdens de repetities aan deze afstand, ook bij binnenkomst en vertrek.
 5. Alle staan-/zitplaatsen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst; in zigzagformatie.
 6. Ten behoeve van de toewijzing van zitplaatsen kan overwogen worden de beschikbare plaatsen van een nummer te voorzien.
 7. Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. De repetitieruimte wordt zoveel mogelijk voortdurend geventileerd. In de pauzes en na de bijeenkomst wordt de ruimte 10 minuten gelucht.
 8. De presentielijst van de aanwezige leden en andere aanwezigen wordt 4 weken bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 9. Muziekboeken dienen zelf meegebracht te worden. Reserve exemplaren zijn tot nader order niet aanwezig. Deel onderling geen materialen/bladmuziek. Neem eigen muziekboeken mee terug naar huis.

B. Hygiëne

 1. Het bestuur draagt zorg voor een vrijwilliger die voor, tijdens en na de repetitie eindverantwoordelijk is voor de hygiëne binnen De Abeel (“hygiënist”).
 2. Voor en na elke bijeenkomst/repetitie moeten de volgende zaken (extra) worden gereinigd:
 • vleugel
 • deurknoppen (eventueel extra reinigen kort na aanvang of voor einde van de repetitie)
 • stoelen en eventuele tafels
 • muziekstandaarden
 • toiletten en bar
 • De repetitieruimte dient voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de repetitie zo goed als mogelijk te worden geventileerd door het openen van ramen, gevelroosters en deuren en het gebruik van mechanische ventilatie.
  1. De deuren van De Abeel staan voorafgaand aan en na afloop van de repetitie open zodat deurkrukken zo min mogelijk aangeraakt worden. Mocht het openen van de deuren de enige ventilatie mogelijkheid zijn, dan kunnen de deuren openblijven.
  2. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. Men dient jassen mee te nemen naar de zitplaats.
  3. In de toiletruimtes zijn zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig; het gebruik van stoffen (wasbare) handdoekjes is niet toegestaan.
  4. Na gebruik van het toilet spoelt de bezoeker het toilet met gesloten deksel door en reinigt vervolgens kraan en toilet met de daar aanwezige desinfecterende (wegwerp) schoonmaakdoekjes welke daarna in de gereedstaande afvalbak worden gedeponeerd.
  5. Alle bij de bijeenkomst/repetitie betrokken personen desinfecteren de handen voorafgaand aan de repetitie.

C. De bijeenkomst/repetitie

 1. De bijeenkomst/repetitie is toegankelijk na aanmelding en op voorwaarde dat de aanwezige vrij is van klachten die gerelateerd zijn of kunnen zijn aan COVID-19.
 2. De koorleden wachten bij aankomst buiten bij de ingang van De Abeel op 1,5 meter afstand van elkaar en gaan één voor één naar binnen.
 3. De koorleden worden ontvangen door de deurwacht en gevraagd naar eventuele klachten. Bij klachten wordt hen de toegang ontzegd.
 4. De koorleden volgen de aangegeven looproute in De Abeel alsmede de instructies van deurwachten tijdens binnenkomst en bij vertrek.
 5. De begroeten elkaar met een knik met het hoofd.
 6. Er is geen koffiedrinken tijdens of een borrel na afloop van de repetitie.
 7. er wordt geen gemeenschappelijke pauze gehouden, neem eigen drinken mee en ga na afloop van een repetitie direct naar huis.

D. Organisatie en verantwoordelijkheden

De herindeling van De Abeel is van grote invloed op het aantal beschikbare zitplaatsen. In veel gevallen zal maar ongeveer 20% van de normale capaciteit over blijven.

 1. 1 juni – 1 juli: 30 personen
 2. Vanaf 1 juli: max. 100 personen

In De Abeel kunnen, rekening houdend met 1,5 meter afstand, maximaal 90 à 92 personen.

Het door de rijksoverheid toegestane maximum aantal bezoekers is exclusief ‘personeel’, zoals: dirigent, pianist, regisseur, vocal coach en dienstdoende bestuursleden als deurwacht en hygiënist.

 1. Het bestuur legt in een gebruiksplan van het gebouw vast hoeveel mensen er, binnen de mogelijkheden van het gebouw, per bijeenkomst/repetitie maximaal aanwezig kunnen zijn.
 2. Het bestuur stelt een aanmeldprocedure op en legt daarin vast hoe de verdeling van de beschikbare plaatsen in De Abeel plaatsvindt. De aanmeldprocedure is onderdeel van het gebruiksplan.
 3. Per bijeenkomst/repetitie wordt een lijst met aanwezigen opgesteld. Op de lijst dient te worden aangetekend wie de repetitie daadwerkelijk heeft bijgewoond. Het bestuur draagt zorgt voor bewaring van de lijsten gedurende vier weken i.v.m. mogelijk noodzakelijk contactonderzoek door de GGD.
 4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het opgestelde gebruiksplan en voor het handhaven van de maximale bezetting van het gebouw. Het bestuur zal deze taak tijdens de repetitie zoals hierboven omschreven neerleggen bij een deurwacht.

 Communicatie

 1. Dit protocol wordt gepubliceerd op de website van de Het Velser Operagezelschap Bel Canto.
 2. Koorleden worden rechtstreeks geïnformeerd over de inhoud van het gebruiksplan met specifieke aandacht voor de eventuele aanmeldprocedure en bijbehorende tijdlijnen alsmede over de nieuwe indeling van het gebouw De Abeel.

Open hier het document in PDF